3 / PODKLADY

2022 I.Liga-Harmonogram_Licence

2022 II.)III.Liga-Harmonogram-Licence

 

22_0.0 ZADOST-LICENCE

22_0.01 ZADOST-LICENCE-III.LIGA

 

22_1.0 SPORT

22_2.0 INFRASTRUKTURA

22_2.01 INFRASTRUKTURA-III.LIGA

22_3.0 PERSONALNI

22_4.0 LEGISLATIVA

22_5.0 FINANCE

 

22_5.01 (vzor1) ZPRAVA-ISRS-4400

22_5.01 (vzor2) ZPRAVA-ISAE-3400

22 5.1 FINANCI-DATA-SKUTECNOST

22_5.2.B 01-TABULKA-HRÁČI-ZAMĚSTNANCI-0706

22_5.2.B 02-TABULKA-HRÁČI-ZAMĚSTNANCI-0712

22_5.2.B 10-TABULKA-HRÁČI-ZAMĚSTNANCI-0112

22_5.2.A 01-TABULKA-HRÁČI-OSVČ-0706

22_5.2.A 02-TABULKA-HRÁČI-OSVČ-0712

22_5.2.A 10-TABULKA-HRÁČI-OSVČ-0112

22 5.3. BEZDLUZNOST-TRANSFERY-DO-KLUBU

22_5.4. 01-ZAVAZKY-STATUTARNI-ORGANY-0706

22_5.4. 02-ZAVAZKY-STATUTARNI-ORGANY-0712

22_5.4. 10-ZAVAZKY-STATUTARNI-ORGANY-0112

22_5.5. 01-ZAVAZKY-MANAGEMENT-0706

22_5.5. 02-ZAVAZKY-MANAGEMENT-0712

22_5.5. 10-ZAVAZKY-MANAGEMENT-0112

22_5.6. 01-ZAVAZKY-HRACI-0706

22_5.6. 02-ZAVAZKY-HRACI-0712

22_5.6. 10-ZAVAZKY-HRACI-0112

22 5.7. 01-BEZDLUZNOST-STAT-0706

22 5.7. 02-BEZDLUZNOST-STAT-0712

22 5.7. 10-BEZDLUZNOST-STAT-0112

22 5.8. FINANCI-DATA-BUDOUCNOST

22 5.9. BEZDLUZNOST-TRANSFERY-Z-KLUBU

22 5.11 VYROCNI FINANCNI VYKAZY

 

22_5.14 POHLEDAVKY-STATUTARNI-ORGANY-0112

22_5.15 POHLEDAVKY-MANAGEMENT-0112

22_5.16.1 CZE POHLEDAVKY-Hraci-0112

22_5.16.1 ENG POHLEDAVKY-Hraci-0112

22_5.16.2 CZE-BEZDLUZNOST-HRAC-STANDARD

22_5.16.2 ENG-BEZDLUZNOST-HRAC-STANDARD

22_5.16.3 CZE-BEZDLUZNOST-HRAC-DOHODA

22_5.16.3 ENG-BEZDLUZNOST-AGREEMENT

22_5.16.4 CZE-BEZDLUZNOST-HRACI-NEDOHODA

22_5.16.4 ENG-BEZDLUZNOST-OVERDUE